Uppsala konstmuseum

 
 
X

Uppsala konstmuseum

Nytt konstmuseum i Uppsala

 

Beställare: Eget förslag
Område: Uppsala
Skede: Idéstudie


Vi föreslår ett nytt, mer centralt läget för Uppsala konstmuseum i Biograf Filmstadens nuvarande lokaler i fastigheten Kaniken. Vid en framtida flytt av biografen kan museet ta användning av de djupa lokalerna och skapa intressanta rum för utställningar, workshops och föreläsningar. Den ursprungliga industrikaraktären från tiden då byggnaden uppfördes som tryckeri är av kulturellt och historiskt värde och en god grund att bygga vidare på. Med Konstmuseets centrala position ges goda förutsättningar för museet att bli stadens såväl som regionens knutpunkt för kulturella utbyten. Museet kan med dess verksamhet av aktuella utställningar och workshops bidra till att levandegöra staden. Placeringen gör det lätt att nå platsen och med den extra tillströmningen av människor till museet skapas ett mervärde för stadens invånare likväl som för omkringliggande verksamheter.

I förslaget föreslås en ny inglasad entré i fasaden med riktning mot ån. Med högre höjd i tak ges besökaren en upplevelse av rymd och de glasade väggarna blir till ett tunt filter mellan den yttre miljön och museets insida. För att ytterligare förstärka relationen till omgivningen föreslås att gatan i den nya entréns närhet görs om till gåfartsgata. En förgård skapas med hjälp av en varsam hantering av markbeläggningen som utförs något upphöjd. Två nya gångbroar länkar samman museet med anslutande gator på motsatt sida av ån (Smedsgränd och Bredgränd). De skapar fokus och riktning mot museet och blir en del av museets entré. Med broarnas extra tilltagna bredd ges utrymme för nya vistelseytor i staden. Vidare ser vi en möjlighet att nyttja taket inne på gården för att där skapa utrymme för en servering utomhus under sommarmånaderna.