Södertälje Uthamn

 
 
X

Södertälje Uthamn

Utveckling av kvartersstad i stadsdelen Södertälje Södra

 

Beställare: Savana AB
Område: Södertälje
Skede: Pågående detaljplan


Planområdet Södertälje Uthamn som är en del av stadsdelen Södertälje Södra utvecklas till en kvartersstad med bostäder i varierande storlekar och med lokaler för verksamheter i markplan. Exploateringsförslaget uppgår till 12 nybyggda kvarter och möjliggör för ca 1400 lägenheter, ca 170 lägenheter för mellanboende, två förskolor med fem respektive sex avdelningar och tillkommande ytor för kontor och centrumändamål på markplan. Bebyggelse föreslås att i huvudsak mäta upp till fem och sex våningar, med två högre byggnader med en höjd på 13 respektive 16 våningar. Det gamla Hamnmagasinet och Ralph Erskines Panncentral behålls och öppnas potentiellt upp för mer publika verksamheter. De ges med det nya förslaget mer framstående inramning i området och blir tydliga orienteringspunkter. Nere vid torget öppnas vyn upp ner mot vattnet och man når här både Hamnmagasinet och strandpromenaden. Torgets relevans som offentligt rum förstärks ytterligare genom plats för torghandel och förslag om publik verksamhet i Hamnmagasinet. För rekreation är strandpromenaden avgörande som kvalitet i området. Den tidigare hamnen bearbetas och tillgängliggörs på ett sätt så att det blir en plats som både är säker och tilltalande att vistas på. Avståndet mellan kajkant och byggnad är generöst för att där skapa plats för en kvalitativ utomhusmiljö för områdets och stadens invånare.