Kassmyra

 
 
X

Kassmyra

Naturnära bostadsområde med fokus på variation

 

Beställare: SPG
Område: Tumba
Skede: Pågående


Två kilometer söder om Tumba, i Botkyrka kommun, planeras utvecklingen av ett nytt bostadsområde. Den nordöstra delen av Kassmyraåsen bebyggs med ett naturnära bostadsområde.

Utmaningen i områdets utformning tacklas genom att aktsamt göra växtligheten till en väsentlig del av bostadsområdet, både genom ett centralt placerat grönt promenadstråk som sträcker sig genom hel området, genomsiktlighet till största möjliga mån för de boende, angränsande områden och för de passerande och en integration av gröna terrasser och vinterträdgårdar som en betydande del av byggnaderna. Gröna öppna terrasser, inslag av vinterträdgårdar och en trappande profil i flera av byggnadstyperna bidrar till att sänka den upplevda skalan av huskropparna och ger en angenäm upplevelse av arkitekturen och grönska.

Variation är en viktig del av projektet då planområdet omfattar en stor areal. Därför planeras 5 olika byggnadstyper för att skapa variation och anpassning till omgivande gator, natur, och befintliga bostadsområden. Det kompletteras med en varsam hanteringen av ljusa och mörka material i en och samma byggnad som skapar en utsida och en insida med olika karaktär. Stegvis indragna balkonger och utskjutande burspråk i varma naturliga material skapar en välkomnande ”insida” där de boende uppehåller sig. Fasadmaterial och färg fungerar ton i ton för att området, med sina olikartade byggnadstyper ska upplevas som en helhet.